پیــام رئیس کنــگره »

پیام رئیس کنگره

پیام رئیس کنگره

اسفند ۴, ۱۳۹۳, دیدگاه‌ها خاموش

به نام پروردگار توانا هر روز بلکه هر ساعت و دقیقه ای که بر عمر ...

پیــام دبیر کنــگره »

پیام دبیر کنگره

پیام دبیر کنگره

اسفند ۴, ۱۳۹۳, دیدگاه‌ها خاموش

سپاس فروان ایزد یکتا را سزاست که بار دیگر فرصت بر پایی کنگره ای پر ...

ایران ما

2.1.19